ก.พ.
10

สมัครเรียนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

“คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนักปฏิบัติ พัฒนา นวัตรกร และสร้างสรรค์นวัตกรรม”

ก.พ.
27

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562 ให้แก่ ผศ.ปองพล นิลพฤกษ์ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : https://sci1.rmutt.ac.th/photo/?p=108336

ก.พ.
27

พิธีการฝึกซ้อมย่อยระดับมหาวิทยาลัยฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562

ว่าที่มหาบัณฑิตและบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีการฝึกซ้อมย่อยระดับมหาวิทยาลัยฯ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : https://sci1.rmutt.ac.th/photo/?p=108209

ก.พ.
26

พิธีการฝึกซ้อมย่อย ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวต้อนรับว่าที่มหาบัณฑิตและบัณฑิต ในพิธีการฝึกซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้ง 34 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมนลินวิทย์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : https://sci1.rmutt.ac.th/photo/?p=108047

ก.พ.
23

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การเรียนรู้วิทยาศาสตร์อาหารสู่การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ”

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การเรียนรู้วิทยาศาสตร์อาหารสู่การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ” จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ และ 3 มีนาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : https://sci1.rmutt.ac.th/photo/?p=107882

ก.พ.
20

โครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา ที่ 2/2564

ผศ.ดร.นริศร์ บาลทิพย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำภาคการศึกษา ที่ 2/2564 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงษ์ บรรยายเรื่อง ภาษาอังกฤษสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และศิษย์เก่าของคณะฯ มาร่วมเสวนา เรื่อง การสัมภาษณ์งานอาชีพ และการปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบออนไลน์ MS.Teams

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : https://sci1.rmutt.ac.th/photo/?p=108026

ก.พ.
20

โครงการ “เด็กวิทย์ฟิตร่างกายห่างไกลโควิด19”

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ “เด็กวิทย์ฟิตร่างกายห่างไกลโควิด19” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.อนงค์ รักษ์วงศ์ อาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี มาให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกำลังกาย ให้กับบุคลากรและนักศึกษาของคณะฯ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบออนไลน์ MS.Teams

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : https://sci1.rmutt.ac.th/photo/?p=108028

ก.พ.
19

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงเทคนิคการสมัครงานออนไลน์และได้รับทราบคำแนะนำในการเตรียมตัวสัมภาษณ์งานตลอดจนประสบการณ์การทำงานในองค์กรต่าง ๆ โดยได้รับเกียรติจากจากบริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย และกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากศิษย์เก่าของคณะฯ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Teams)

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : https://sci1.rmutt.ac.th/photo/?p=107919

ก.พ.
15

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


ก.พ.
15

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การป้องกันอัคคีภัย ความเสี่ยง ความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การป้องกันอัคคีภัย ความเสี่ยง ความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” โดยได้รับเกียรติจากนายดลกฤษณ์ ขุนภาคิน นักป้องกันและบรรเทาสธารณภัย อบต.บึงน้ำรักษ์ อ.บางน้ำเปี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา คุณธงชัย ทองแตง หัวหน้าส่วนงานป้องกันบรรเทาสารภัย หัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัย กองอาคารสถานที่ มทร.ธัญบุรี และทีมงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่บุคลากรของคณะฯ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมนลินวิทย์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : https://sci1.rmutt.ac.th/photo/?p=107933

ก.พ.
10

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx ระยะที่ 2

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx ระยะที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นนทวัฒน์ สุขผล ที่ปรึกษาธนาคารออมสิน ด้าน HCM/KM ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการประเมินองค์กรและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) มาบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์ EdPEx: หมวด 5 บุคลากร” ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : https://sci1.rmutt.ac.th/photo/?p=107863

Older posts «